Bodový systém

Navrhované změny bodového systému (rok 2020)

Navrhované změny bodového systému (rok 2019)

Navrhované změny bodového systému (rok 2020)

Ministerstvo dopravy navrhuje výrazné změny, které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a zjednodušení bodového systému.

Ze současných pěti úrovní (7, 5, 4, 3 a 2 body) na tři (6, 4 a 2 body). Toto zjednodušení jistě přispěje k přehlednosti, a současně umožní aktualizovat některé postihy. Zvýšení počtu bodů např. pro používání mobilního telefonu při řízení vítáme, protože nepozornost je jednou z hlavních příčin tragických dopravních nehod.

Také navrhuje přehodnocení výše pokut. Ve většině případů zvýšení. Vzhledem k neustále rostoucím platům je to ve své podstatě logické.

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu (nad 0,3 ‰) nebo návykových látek

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní 2 500 – 20 000 Kč 7
Návrh 7 000 – 25 000 Kč 6

+ zákaz řízení 6 - 18 měsíců.

Překročení rychlosti o 50 km/h a více, v obci o 40 km/h a více

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní 5 000 Kč 5
Návrh 5 000 – 10 000 Kč 7 000 – 25 000 Kč 6

+ zákaz řízení 6 - 18 měsíců.

Nedodržení bezpečné vzdálenosti (obecně, tj. 2 s)

Blokové pokutySprávní řízeníBody
Nyní do 2 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč
Návrh 1 500 Kč 2 000 – 5 000 Kč

Nedodržení bezpečné vzdálenosti (30 m osobní automobil, 50 m nákladní vozy)

Blokové pokutySprávní řízeníBody
Nyní

Návrh 2 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 4

Nedovolená jízda přes železniční přejezd

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 7
Návrh 5 000 Kč 7 000 – 25 000 Kč 6

Nezastavení na červenou nebo pokyn „Stůj“

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 5
Návrh 5 000 Kč 7 000 – 25 000 Kč 6

+ zákaz řízení 4 - 6 měsíců při úmyslném nezastavení na pokyn "Stůj".

Nepoužití bezpečnostního pásu nebo autosedačky

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 2 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč 3
Návrh 1 500 Kč 2 000 – 5 000 Kč 4

Držení telefonu při řízení

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 1 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč 2
Návrh 2 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 4

Zapomenuté doklady

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 2 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč
Návrh do 1 500 Kč 2 000 – 5 000 Kč

Špatné parkování

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 2 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč
Návrh do 1 500 Kč 2 000 – 5 000 Kč

Nerozsvícená světla

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 2 000 Kč 1 500 – 2 500 Kč
Návrh do 1 500 Kč 2 000 – 5 000 Kč

Překročení rychlosti do 10 km/h

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 1 000 Kč 1 000 – 2 500 Kč 2
Návrh do 1 500 Kč 2 000 – 5 000 Kč

Překročení rychlosti o 10 km/h a více

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 1 000 Kč 1 000 – 2 500 Kč 2
Návrh 1 500 Kč 2 000 – 5 000 Kč 2

Překročení rychlosti o 30 km/h a více, v obci o 20 km/h a více

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 3
Návrh 2 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 4

Ohrožení chodce na přechodu

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 2 500 Kč 2 500 – 5 000 Kč 5
Návrh 2 500 Kč 4 000 – 10 000 Kč 6

Otáčení se, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní 5 000 – 10 000 Kč 7
Návrh 5 000 Kč 7 000 – 25 000 Kč 6

Neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě (jsem účastník nehody, od které ujedu)

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 10 000 Kč 2 500 – 5 000 Kč 7
Návrh 7 000 – 25 000 Kč 4

Předjíždění vozidla v případech, kdy je to zakázáno

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní 5 000 – 10 000 Kč 7
Návrh 5 000 Kč 7 000 – 25 000 Kč 6

Jízda na motocyklu nebo mopedu bez přilby

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní do 2 000 Kč 2 000 – 2 500 Kč 3
Návrh 1 500 Kč 2 000 – 5 000 Kč 4

Řízení bez řidičského oprávnění (není držitelem řidičského oprávnění)

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní 2 500 – 50 000 Kč 4
Návrh 25 000 – 75 000 Kč 4

Řízení vozidla bez registrační značky

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní 5 000 – 10 000 Kč
Návrh 4 000 – 10 000 Kč

Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla (technickým průkazem)

Blokové pokuty Správní řízení Body
Nyní 10 000 – 20 000 Kč
Návrh 25 000 – 75 000 Kč

 

Bodový systém platný v této době

Bodový systém slouží ke sledování opakovaného porušování pravidel silničního provozu.

Trestné body eviduje registr řidičů a za přestupky jsou přičítány. Při porušení více pravidel najednou je sankciováno nejzávažnější z nich. Pokud řidič neporuší pravidla provozu po dobu 12 měsíců od posledního porušení, jsou mu čtyři body odečteny.

Řidiči, kteří mají méně než deset bodů a nedopustili se porušení pravidel za více než pět bodů, mohou odečíst tři body doložením splnění školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy (maximálně však jedenkrát za rok).

Po dosažení 12 bodů je řidiči odebrán řidičský průkaz. Po jednom roce od odebrání může řidič požádat o vrácení, podmínkou pro vrácení je přezkoušení z odborné způsobilosti, absolvování lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření.

Řidičský průkaz vydaný jiným státem není při dosažení 12 trestných bodů odebrán, ale ztrácí platnost na dobu 12 měsíců, tj. jeho držitel nesmí v České republice po tuto dobu řídit.

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

 • Sedm bodů

  • řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem,
  • odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
  • způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby,
  • neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci,
  • při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno,
  • vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno,
  • neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody, při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života,
  • předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno,
  • řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz.
 • Pět bodů

  • řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec,
  • nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu,
  • ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého,
  • ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání.
 • Čtyři body

  • při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky,
  • nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě,
  • překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů,
  • řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
  • porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6.
 • Tři body

  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec,
  • nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit,
  • překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu,
  • řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče,
  • porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu.
 • Dva body

  • neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil,
  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec,
  • držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla.

 

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení166Průměrné hodnocení4.3
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka