Pravidla použití stránek

Pravidla použití stránek

Ochrana osobních údajů

Co se v těchto informacích dočtete?

Dočtete se, proč a jak můžeme s vašimi osobními údaji nakládat, když navštívíte naši webovou platformu dostupnou na webových stránkách www.bezpecnecesty.cz („Platforma“).

Dále se dozvíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje, pokud Platformu využíváte nebo když jejím prostřednictvím uzavřete kupní smlouvu, i jaké používáme na Platformě cookies a jak s nimi pracujeme. Závěrem se dozvíte, jaká máte práva týkající se vašich osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Pokud bude třeba, můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
Adresa: Bezpečné cesty.cz, SIMOPT, s.r.o., Klokotská 121, 390 01 Tábor
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 381 257 675

1. OBECNÉ INFORMACE

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správce je osoba, která rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost SIMOPT, s.r.o., se sídlem Klokotská 121, 390 01 Tábor, IČ 158 90 155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C8136 („my“).

Jakým způsobem vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od vás v okamžiku, kdy nám je poskytnete, ať už prostřednictvím Platformy nebo emailové či jiné komunikace.

Dále získáváme osobní údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.), když vytváříme faktury anebo si kontrolujeme vaše údaje, pokud je to třeba.

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké kategorie vašich osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje – slouží nám k vaší identifikaci (např. jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, adresa sídla či bydliště a identifikační číslo);

b) kontaktní údaje – vaše telefonní číslo a e-mailová adresa, díky kterým vás můžeme kontaktovat třeba v případě problémů s vaší objednávkou;

c) informace ze vzájemné komunikace – ukládáme i informace z e-mailů, obsah naší komunikace i údaje o kupních smlouvách uzavřených prostřednictvím Platformy;

d) fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, jde i o údaje bankovních spojení a o přijatých platbách;

e) cookies – jedná se o měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.

Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné, abyste nám vaše osobní údaje poskytli. Třeba pokud si chcete koupit naše zboží, vaše osobní údaje potřebujeme, abyste mohli uzavřít kupní smlouvu nebo abychom vás mohli kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde.

Proč a za jakým účelem osobní údaje zpracováváme?

Zpracovávat vaše osobní údaje nám umožňují právní předpisy, kdy právním základem pro takové zpracování je:

a) plnění smlouvy – v rámci plnění kupní smlouvy, kterou s námi uzavíráte, budeme zpracovávat vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace a případně i fakturační a bankovní údaje, a to proto, abychom vám mohli zboží dodat správně a včas;

b) dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů – povinnost zpracovávat osobní údaje nám ukládají i přímo právní předpisy, kdy zpracováváme základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace, fakturační a bankovní údaje za účelem plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci a plnění zákonných archivačních a jiných povinností, třeba podle zákona o účetnictví;

c) ochrana našich oprávněných zájmů – s poskytováním našich služeb dále úzce souvisí i ochrana našich oprávněných zájmů. Proto budeme zpracovávat vaše základní identifikační údaje, kontaktní údaje, informace ze vzájemné komunikace a fakturační a bankovní údaje zpracovávat za účelem (i) obhajoby našich právních nároků, (ii) odesílání novinek týkajících se Platformy a našich služeb, kdy je tímto oprávněným zájmem je budování a upevňování vztahu s uživateli Platformy a našimi zákazníky, (iii) tvorby interních statistik, modelů, evidencí a přehledů, kdy je oprávněným zájmem vývoj a zlepšování Platformy;

d) udělení souhlasu – v některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to například e-mailem. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Pokud spolu uzavřeme kupní smlouvu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 3 let, pokud není uvedeno jinak.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků budou zpracovávány po dobu 15 let od skončení obchodního vztahu mezi námi a Vámi, což odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány po dobu v nich uvedenou; například osobní údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.

Pokud máte na Platformě uživatelský účet anebo jste u nás nakoupili naše zboží, jsme oprávněni posílat vám naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru, nebo zasláním e-mailu. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem. Pokud si nepřejete naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu.

Jak je to s cookies?

Pro fungování Platformy využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na Platformě. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné cookies a analytické cookies.

Sběr cookies může být považován za zpracování, které je možné na základě našeho oprávněného zájmu. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies používáme zejména k zajištění lepší uživatelské zkušenosti a personalizovaného obsahu na našich internetových stránkách.

Cookies používáme i na propagační účely, analýzu chování na webu nebo při komunikaci s třetími stranami. Nastavení cookies si můžete upravovat přímo ve vašem prohlížeči a k této kategorii osobních údajů nám dáváte implicitní souhlas právě nastavením vašeho internetového prohlížeče.

Platformu můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na Platformě. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti sběru cookies na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu nebo e-mailem. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Vezměte ale prosím na vědomí, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám Webové stránky zobrazovat stoprocentně správně.

Cookies uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování Platformy.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

a)  službou Google Analytics a Adsense, provozovanou společností Google Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými zde.

Kdo další může mít k vašim osobním údajům od nás přístup?

V rámci naší činnosti v současné době nevyužíváme žádné externí subjekty, které by osobní údaje zpracovávali. Pokud by k tomu ale došlo, dáme vám o tom vědět.

Nebudeme předávat vaše osobní údaje mezinárodním organizacím. Můžeme ale některé osobní údaje předávat do zemí mimo území Evropské unie, a to prostřednictvím subjektů, se kterými spolupracujeme.  K takovému předávání dochází pouze v případech, kdy předávání splňuje podmínky pro předání stanovené platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. je zaručená úroveň ochrany vyžadovaná těmito předpisy. Zároveň vás o jakémkoli takovém předání buď individuálně informujeme prostřednictvím emailu, nebo zveřejníme aktualizaci těchto Informací zpracování osobních údajů.

3. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů?

Naší povinností jako správce osobních údajů je i to, aby zpracování vašich osobních údajů probíhalo řádně a bezpečně. Vám pak zaručujeme práva popsaná v tomto článku. Tato práva u nás můžete uplatnit písemně, e-mailem nebo telefonicky na kontakty uvedené výše.

Jedná se o tato práva:

a) požadovat po nás informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;

b) vyžádat si u nás přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům;

c) nechat vaše osobní údaje aktualizovat, doplnit nebo opravit;

d) za určitých podmínek můžete požadovat i výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, pokud to nebude v rozporu s platnými právní předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy;

e) pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů;

f) máte i právo na přenositelnost osobních údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy;

g) můžete po nás požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

Kde můžete získat další informace?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, se nás neváhejte kontaktovat na kontaktní údaje uvedené výše.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné ke dni 21. října 2021.

Copyright

Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost SIMOPT, s.r.o., se sídlem Klokotská 121, 390 01 Tábor, IČO: 15890155, zapsaná v obchodním rejstříku v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 8136, ze dne 30. 8. 2000.

Provozovatel ve svém konání postupuje podle platných zákonů České republiky.

Veškerý obsah a materiály dostupné na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Kopírování, úprava a jiné použití je bez souhlasu provozovatele zakázáno a je nezákonné.

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací, věcné a technické nepřesnosti a typografické chyby. Provozovatel může kdykoliv provádět změny obsahu i funkčnosti. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody, které mohou vzniknout návštěvníkům stránek v souvislosti s jejich navštívením nebo použitím informací.

Přístupnost

Internetové stránky jsou zpracovány s ohledem na maximální přístupnost obsahu a splňují pravidla metodik Blind Friendly Web (http://www.blindfriendly.cz).

Stránky jsou optimalizovány pro běžně používané Internetové prohlížeče – Chrome, Edge, FireFox, Opera a Safari, rozlišení obrazovky minimálně 1366x768, hloubka barev TrueColor, kódování písma UTF-8.

Stránky jsou přizpůsobeny prohlížení na monitorech stolních počítačů, displejů přenosných zařízení (notebooků, kapesních počítačů, mobilních telefonů a tabletů).

Rozšířené popisky grafických prvků použitých na stránkách umožňují prohlížení stránek pomocí hlasových čteček stránek pro uživatele se zrakovou vadou (postižením).

Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, opusťte prosím tyto internetové stránky.

Používáním stránek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami použití stránek výše uvedeným způsobem.

V Táboře dne 21. 10. 2021.

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení218Průměrné hodnocení2.9
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka