Harmonizované kódy (na řidičských průkazech)

Máte na řidičském průkazu ve sloupci 12 nějaké kódy nebo zkratky? Jedná se o tzv. harmonizované kódy. A co který znamená se dozvíte níže.

Harmonizované kódy a národní harmonizované kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená vyhláška byla ve věci harmonizovaných kódů novelizována vyhláškoou č. 75/2016 Sb., s datem účinnosti k 1. 1. 2017.

V řidičském průkazu podle § 1 odst. 5 bodu 12 uvádí harmonizované kódy, kterými se provádí podmínění, nebo omezení řidičského oprávnění, profestní způsobilost řidiče, případně administrativní náležitosti.

I. Harmonizované kódy

01. Ochrana nebo korekce zraku
01.01 Brýle
01.02 Kontaktní čočky
01.05 Oční kryt
01.06 Brýle nebo kontaktní čočky
01.07 Specifické optické pomůcky

02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky

03. Protézy/ortézy pro končetiny
03.01 Protéza/ortéza horní končetiny
03.02      Protéza/ortéza dolní končetiny

b) přizpůsobení vozidla

10. Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů
10.02 Automatická převodovka
10.04 Přizpůsobené ústrojí ovládání převodovky

15. Upravené ústrojí ovládání spojky
15.01 Přizpůsobený pedál spojky
15.02 Ručně ovládaná spojka
15.03 Automatická spojka
15.04 Opatření proti zablokování nebo aktivaci pedálu spojky

20. Upravené brzdové systémy
20.01 Přizpůsobený brzdový pedál
20.03 Brzdový pedál upravený na levou nohu
20.04 Posuvný brzdový pedál
20.05 Sklopený brzdový pedál
20.06 Ručně ovládaná provozní brzda
20.07 Ovládání brzdy s použitím maximální síly ... N [například: "20.07(300 N)"]
20.09 Přizpůsobená parkovací brzda
20.12 Opatření proti zablokování nebo aktivaci brzdového pedálu
20.13 Ovládání brzdy kolenem
20.14 Ovládání brzdového systému s podporou vnější síly

25. Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru
25.01 Přizpůsobený pedál akcelerátoru
25.03 Sklopený pedál akcelerátoru
25.04 Ručně ovládaný akcelerátor
25.05 Ovládání akcelerátoru kolenem
25.06 Ovládání akcelerátoru s podporou vnější síly
25.08 Pedál akcelerátoru nalevo
25.09 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru

31. Úpravy a zabezpečení pedálů
31.01 Další sada paralelních pedálů
31.02 Pedály ve stejné (nebo téměř stejné) úrovni
31.03 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru a brzdových pedálů, pokud  
pedály nejsou ovládány nohou
31.04 Zvýšená podlaha

32. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru
32.01 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný jednou  
rukou
32.02 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou

33. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy, akcelerátoru a řízení
33.01 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější  
silou jednou rukou
33.02 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější  
silou oběma rukama

35. Upravené uspořádání ovladačů (přepínače světel, stěrač/ostřikovač čelního skla, houkačka, směrová světla apod.)
35.02 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla
35.03 Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla
35.04 Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla
35.05 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla a mechanismy  
akcelerátoru a brzd

40. Upravené řízení
40.01 Řízení s použitím maximální ovládací síly... N [například "40.01 (140 N)"]
40.05 Přizpůsobený volant (větší nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu,     
apod.)
40.06 Přizpůsobená poloha volantu
40.09 Nožní ovládání řízení
40.11 Pomocná zařízení na volantu
40.14 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný jednou rukou/paží
40.15 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný dvěma rukama/pažemi

42. Upravené zařízení pro výhled dozadu/do stran
42.01 Přizpůsobené zařízení pro výhled dozadu
42.03 Přídavné vnitřní zařízení umožňující výhled do stran
42.05 Zařízení k eliminaci mrtvého úhlu

43. Poloha sedadla řidiče
43.01 Výška sedadla řidiče umožňující normální výhled a v normální vzdálenosti od  
volantu a pedálů
43.02 Anatomicky přizpůsobené sedadlo řidiče
43.03 Sedadlo řidiče s postranní opěrou pro dobrou stabilitu
43.04 Sedadlo řidiče s opěrkou ruky
43.06 Přizpůsobení bezpečnostního pásu
43.07 Typ bezpečnostního pásu s podporou pro dobrou stabilitu

44. Úpravy motocyklů (povinnost uvedení podkódu)
44.01 Samostatně ovládaná brzda
44.02 Přizpůsobená brzda na předním kole
44.03 Přizpůsobená brzda na zadním kole
44.04 Přizpůsobená rukojeť akcelerátoru
44.08 Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na  
zemi  a  udržovat  motocykl  v  rovnováze při  zastavení a stání.
44.09 Maximální ovládací síla brzdy předního kola... N [například "44.09 (140 N)"]
44.10 Maximální ovládací síla brzdy zadního kola... N [například "44.10 (240 N)"]
44.11 Přizpůsobená stupačka
44.12 Přizpůsobená řídítka

45. Motocykl pouze s postranním vozíkem

46. Pouze pro tříkolová motorová vozidla

47. Pouze pro vozidla s více než  dvěma koly, u kterých řidič nemusí pro rozjetí, zastavení a stání udržovat rovnováhu

50. Omezení na určité vozidlo/číslo podvozku (identifikační číslo vozidla, VIN)

Písmena pro použití v kombinaci s kódy 01 až 44 pro další specifikace:

  • a levý
  • b pravý
  • c ruční
  • d nožní
  • e prostřední
  • f paže
  • g palec

c) kódy pro omezení užívání

61. Omezení jízdy podle denní doby (například: jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)

62. Omezení jízdy v okruhu ... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu

63. Řízení vozidla bez cestujících

64. Jízda rychlostí nepřesahující ... km/h

65. Řízení vozidla povoleno výhradně v doprovodu jiného držitele řidičského oprávnění minimálně stejné skupiny vozidel

66. Bez přívěsu

67. Zákaz jízdy na dálnici

68. Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu

69. Omezení na vozidla vybavená alkoholovým imobilizérem v souladu s normou EN  50436. Stanovení data platnosti je
nepovinné [například "69" nebo "69(1.1.2016)"]

d) administrativní záležitosti

70. Výměna řidičského průkazu č ... vydaného ... (kým) (v případě třetí země rozlišovací značka EU/OSN; například "70.0123456789.NL")

71. Druhopis řidičského průkazu č ... (v případě třetí země rozlišovací   značka EU/OSN; například "71.987654321.HR")

73. Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1)

78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou

79. Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách v souvislosti s použitím článku 13 směrnice 2006/126/ES

79.01. Pouze pro dvoukolová motorová vozidla s postranním vozíkem nebo bez něj

79.02. Pouze pro tříkolová motorová vozidla nebo čtyřkolová motorová vozidla skupiny   
AM

79.03. Pouze pro tříkolová motorová vozidla

79.04. Pouze pro tříkolová motorová vozidla doplněná o přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

79.05. Lehký motocykl skupiny A1 s postranním vozíkem nebo bez něj s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím 0,1 kW/kg

79.06. Jízdní souprava skupiny B+E, pokud  největší povolená hmotnost přípojného vozidla převyšuje 3 500kg

80. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro tříkolová motorová vozidla, kteří nedosáhli věku 24 let

81. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, kteří
nedosáhli věku 21 let

95. Řidič je profesně způsobilý do ...... [ve formátu 95 (DD.MM.RR) ]

96. Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti  
převyšující 750 kg, pokud největší
povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250      
kg

97. Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém
zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů
v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Poznámka:
Jednotka síly "N" uvedená u harmonizovaných kódů 20.07, 40.01, 44.09 a 44.10 udává schopnost řidiče ovládat systém.

II. Národní kódy

105. Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v části I této přílohy.

111. Nelze vykonávat činnost:
a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným
v pracovní smlouvě,
b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle jiného právního předpisu,
c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle jiného právního předpisu.

115. Posilovač spojky.

160. Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny vozidel A1, A2 nebo A osoby, která je držitelem licence motoristického sportovce,
udělená pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

172. Omezení   řidičského oprávnění skupiny vozidel A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy.

175. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob.

185. Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel
C 21 let, u skupiny vozidel D 24 let.

199. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkon

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení156Průměrné hodnocení4.6
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka