Zastavení a stání

Špatně stojící auta překážejí ve výhledu (jak řidičům, tak chodcům a cyklistům), nebo dokonce přímo překážejí samotnému provozu, a tím zhoršují bezpečnost.

Zastavení a stání - infografika 1
Zastavení a stání - infografika 2
Zastavení a stání - infografika 3

Jak to dělat správně

Nejen značkami je definováno, kde se nesmí stát nebo zastavit. Řidiči dnes často zapomínají např. na vodorovné značení (žlutá plná a přerušovaná čára na hranici silnice nebo obrubníku) nebo místa, kde nesmí zastavit a stát.

Zákaz zastavení

Obecná pravidla

 • Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo.
 • Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
 • Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.

Zastavit a stát se nesmí zejména:

 • v nepřehledné zatáčce,
 • na horizontu,
 • na přechodu pro chodce a 5 m před ním,
 • na křižovatce a blíže než 5 m před a za ní (vyjma v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně),
 • na zastávce a 30 m před a 5 m za ní, případně od značky „Zastávka autobusu“ apod. až 5 m za označníkem zastávky,
 • na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a blíže než 15 m před nimi a za nimi,
 • na mostě,
 • na tramvajovém pásu,
 • v připojovacím, odbočovacím a vyhrazeném pruhu,
 • na dopravním okruhu,
 • na dálnici,
 • v jiném než pravém jízdním pruhu,
 • na místech označených žlutou plnou (zákaz zastavení) nebo přerušovanou čárou (zákaz stání) na kraji silnice.

Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

Zakázané stání na značce "Šikmé rovnoběžné čáry"Špatně

Zakázané stání na značce "Šikmé rovnoběžné čáry"

Zakázané stání na místě se žlutou přerušovanou čárou na silnici, tj. "Zákaz stání"Špatně

Zakázané stání na místě se žlutou přerušovanou čárou na silnici, tj. "Zákaz stání"

Zakázané stání na místě pro vozíčkářeŠpatně

Zakázané stání na místě pro vozíčkáře

Co říká zákon

Definice pojmů

 • Stát – znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
 • Zastavit – znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
 • Zastavit vozidlo – znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče (např. v koloně).

Zastavení v zatáčce

Všechna pravidla zákona 361/2000 Sb., týkající se zastavení a stání

§ 25

 1. Řidič smí zastavit a stát jen
  1. vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
  2. v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.
 2. Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
 3. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
 4. Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.

§ 27

 1. Řidič nesmí zastavit a stát
  1. v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
  2. před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,
  3. na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,
  4. na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,
  5. v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,
  6. u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,
  7. na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi,
  8. v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce“,
  9. ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty,
  10. v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,
  11. ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky „Podélná čára souvislá“ nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m,
  12. na mostě,
  13. v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou „Nouzové stání“; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor,
  14. před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,
  15. na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno,
  16. na tramvajovém pásu,
  17. na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci,
  18. na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.
 2. V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.
 3. Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy 1) je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.
 4. Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou „Okruh“ nebo „Změna směru okruhu“ je zakázáno stání.

§ 36

 1. Řidiči je na dálnici zakázáno
  1. zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Při nouzovém stání podle § 26 odst. 3 musí vozidlo stát na krajnici, a jen není-li to možné, na vozovce. Takové vozidlo musí řidič vždy označit jako překážku provozu na pozemních komunikacích; jde-li o motorové vozidlo povinně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem, musí řidič umístit trojúhelník podle § 26 odst. 3
Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení111Průměrné hodnocení4.6
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka