Na vodě

Vodák není chodec. Ano, je to tak. Na druhou stranu se vodáky každý rok stávají tisíce z nás. Proto bychom rádi uvedli alespoň základní pravidla a povinnosti pro bezpečné chování na lodích.

Vodák

Vodák, neboli, podle vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., „vedoucí malého plavidla bez průkazu způsobilosti“ je osoba, která může plout na plavidlu za podmínek stanovených převážně v paragrafu 4 a 10 zmíněné vyhlášky.

Kajak, kánoe, raft, windsurf, pramice, malá plachetnice apod.

Definice: Loď, jejíž délka nepřesahuje 20 m a která není určena a používána k vlečení,  tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel,  k přepravě více než 12 osob a která není převozní lodí. Celková hmotnost včetně povoleného zatížení je do 1 000 kg.

Dělí se na:

 • malá plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet
 • malá plavidla s vlastním strojním pohonem (do 4 kW)
 • malá plavidla s plachtou (plachetnice s plochou plachet do 12 m2)

Vodák – vedoucí nebo posádka malého plavidla

Malé plavidlo podle definice výše může vést každý, kdo je seznámen s technikou vedení plavidla a potřebnými pravidly plavebního provozu. Hlavní pravidla a povinnosti vodáků jsou popsány ve vyhlášce č. 344/1991 Sb. Většina pravidel je podobná pravidlům pro chodce nebo řidiče.

Velký rozdíl je však v pokutách. Na „suchu“ můžeme za prohřešky dostat blokovou pokutu, na vodě však ne. Zde jsou prohřešky řešeny v přestupkovém řízení podle Řádu plavební bezpečnosti. Tím hrozí pokuta až sto tisíc korun. Viz paragraf 43 „Ukládání pokut“ zákona č. 114 Sb.

Vybraná pravidla a povinnosti

Věk pro vedení malého plavidla bez motoru není legislativně omezen.

Malé plavidlo dává přednost všem ostatním lodím.

Míjí koupající ve vzdálenosti min 3 m (pro malé plavidlo s motorem pak 10 m) a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem. Toto pravidlo platí i pro koupajícího, tj. nesmí plavat k plavidlům blíže, než je uvedeno výše.

Předjíždění, objíždění, míjení a křížení plavidel je možné pouze v místech, kde je dostatek prostoru (šířka plavební dráhy), nejsou známa možná nebezpečí a neomezí se ostatní plavidla.

 • Malá plavidla nesmějí křížit směr plavby ostatních plavidel ve vzdálenosti menší než 200 m
 • Malá plavidla musí zachovat bezpečnou boční vzdálenost od jiných plavidel. Bezpečná vzdálenost závisí na druhu plavidel, charakteru úseku vodní cesty a povětrnostní situaci.
 • Malá plavidla bez plachet (s i bez motoru) musí uvolnit cestu malým plavidlům s plachtami
 • Malá plavidla s motorem musí uvolnit cestu plavidlům bez motoru nebo s plachtami

Nehody je nutné hlásit Státní plavební správě (www.plavebniurad.cz).

Viditelnost – za snížené viditelnosti musí mít obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Doporučujeme také reflexní prvky pro členy posádky a vybavení.

Alkohol a další přestupky – nejdou řešit blokovou pokutou. Platí pro ně řád plavební bezpečnosti, který toto řeší v řízení přestupkovém. Tím hrozí pokuta až sto tisíc korun. Viz třetí odstavec paragrafu 43 „Ukládání pokut“ zákona č. 114 Sb. „(3) Vůdce plavidla nebo jiný člen posádky se dopustí přestupku tím, že… b) vede nebo obsluhuje plavidlo a jeho schopnost k vedení nebo obsluze plavidla je ovlivněna požitím alkoholu nebo užitím omamných nebo psychotropních látek, c) při vedení nebo obsluze plavidla se odmítne podrobit dechové zkoušce, nebo byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo užitím omamných nebo psychotropních látek, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví…“ Dalšími přestupky jsou způsobeny např. tím, že:

 • poškodí, umístí, odstraní nebo přemístí plavební znak nebo jiné plavební zařízení umístěné na vodní cestě,
 • neoznámí plavebnímu úřadu překážku provozu na vodní cestě, kterou způsobila,
 • ohrozí bezpečnost nebo plynulost plavebního provozu nebo způsobí v takovém provozu nehodu,
 • nedodrží příkaz v místě označeném příslušným plavebním znakem.

Záchrana a poskytnutí pomoci – povinnost o poskytnutí první pomoci je daná zákonem a při jejím nedodržení hrozí i trest odnětí svobody

Značky/plavební značení – je zakázáno manipulovat značením, přemisťovat nebo poškozovat ho

Nebezpečné předměty – zakazuje se vysunovat za okraje plavidel, plovoucích těles a plovoucích zařízení předměty, které mohou být nebezpečné pro jiná plavidla, plovoucí tělesa, zařízení a stavby na vodní cestě nebo v její blízkosti

Vodní lyžování, létání na taženém draku a obdobná činnost je povolena pouze ve dne při dobré viditelnosti v místech a za podmínek určených Státní plavební správou (www.plavebniurad.cz).

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení140Průměrné hodnocení4.2
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka