Dopravní bezpečnost dětí ve školách

Škola je povinna předcházet možným rizikům ohrožujícím děti na životě a zdraví. Tato rizika vyhledává a odstraňuje. Všechny informace, které dětem o těchto rizicích předává přizpůsobí jejich rozumovému vývoji tak, aby bylo zřejmé, že dítě ví, co se po něm žádá.

Odpovědnost školy za žáky
 • Škola je povinna zajistit poučení žáků a jejich podrobném instruování o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti.
 • Za bezpečnost žáků během jejich pobytu ve škole, ale i mimo školu při zaměstnání organizovaném školou, zodpovídá příslušný pedagogický pracovník. (Odpovědnost začíná vstupem žáků do šaten a končí odchodem žáků ze školy).
 • Za žáky, kteří zůstávají na školním dvoře nebo v areálu školy i po skončení vyučování, nenese škola zodpovědnost!
 • Za chování dětí ve volném čase odpovídají zákonní zástupci žáka. (Rodičovská zodpovědnost je stanovena v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb.)
 • Za organizované skupiny na dětském dopravním hřišti zodpovídá vychovatel – a to jak za bezpečnost dětí, tak za za půjčený materiál.

Odpovědnost při výletech

V dopravních prostředcích

 • Za pořádek ve vozidle (vlaku, autobusu), kterým se přesunují žáci, nese plnou odpovědnost jejich vedoucí.
 • Žáci musí nastupovat a vystupovat vždy organizovaně, co nejrychleji a nejbezpečněji, vždy pohromadě.
 • Nezdržovat se zbytečně na nástupních ostrůvcích pouliční dráhy, v kolejišti apod.
 • Při jízdě vedoucí nedovolí žákům, aby pobývali v blízkosti dveří, vykláněli se z oken, přecházeli z vagónu do vagónu apod.
 • Při přepravě žáků dodržovat pravidla stanovená dopravními orgány.
 • Žáky přepravovat jen takovými prostředky, které vyhovují příslušným dopravním předpisům.

Při chůzi po silnicích

 • Skupina žáků jde po chodníku nebo levé krajnici, nejvýše ve dvojstupu.
 • Nemohou-li jít žáci jako v bodě 1, smí použít vozovky; potom jde „pochodující útvar“ po pravé straně vozovky.
 • Při snížené viditelnosti musí být pochodující útvar označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách červeným světlem.
 • Přecházet vozovku pouze na světly řízených přechodech nebo alespoň na vyznačených přechodech.
 • Osoba, která doprovází organizovanou skupinu školní mládeže je oprávněna při přecházení vozovky zastavovat vozidla.
 • Pokud doprovází žákovský kolektiv dvě dospělé osoby (osoby starší 18 let), jde vždy jedna taková osoba vpředu a druhá vzadu; pokud doprovází žákovský kolektiv pouze jedna dospělá osoba, určí druhého vedoucího z řad žáků, který jde poslední.

Při pěších přesunech, na vycházkách a výletech

 • Při hrách a pochodu se vyhýbat svahům o velkém sklonu, kamenitým a suťovým stráním, převislým skalám, lomům apod.
 • Při terénních hrách jasně vymezit prostor pro hru, stanovit délku trvání, svolávací signál, poučit žáky o možném nebezpečí.
 • Při zdolávání přírodních překážek dávat žákům dopomoc a záchranu.
 • Poučit žáky o možnosti pokousání zvířaty (vzteklina – plachá zvířata), pobodání hmyzem, uštknutí jedovatým hadem. Žáci nesmí zvířata dráždit.
 • V listnatých lesích se vhodně oblékat a dávat pozor na klíšťata. Včas provádět prohlídku žáků.
 • Upozornit žáky na jedovaté rostliny a houby. Houby raději nepožívat.
 • Nepouštět jednotlivce ani na krátké tůry.
 • Dávat pozor na úpal, úžeh, zánět spojivek. Mít po ruce bezpečnostní pomůcky a žáky poučit o první pomoci.
 • V mlze zajistit spojení mezi jednotlivými členy skupiny.
 • Udělat první zastávku na túře po 15 minutách chůze za účelem úpravy výstroje.

Při bouřce

 • Nevycházet z budovy, zavřít okna, dveře, aby nenastal průvan.
 • Není-li nablízku budova, skrýt se v údolí, jeskyni, jámě, v hustém lese (ne pod jednotlivými stromy), případně si lehnout na zem.
 • Nezdržovat se v blízkosti hromosvodů, drátěných plotů, větších kovových předmětů, vlhkých stěn.
 • Při výjimečně nutném přechodu volným prostorem dělat malé kroky, nenosit deštníky apod.

Při jízdě na kolech

 • Dodržovat vyhlášku o provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 • Skupinu žáků na kolech doprovázejí alespoň dva vedoucí. Jeden jede jako první, druhý jede jako poslední.
 • Cyklisté smějí jet nebo vést kolo při pravém okraji vozovky nebo krajnici jen jednotlivě za sebou.
 • Žáci nesmějí jet bez držení řídítek.
 • Nesmějí se držet za jízdy jiného vozidla, vést jiné kolo nebo psa apod.
 • Před jízdou vedoucí zkontroluje žákům kola, aby měla všechna předepsaná vybavení.

Při jízdě na lodích

 • Děti a dospělí smějí jet na lodích pouze tehdy, umí-li plavat.
 • Všichni členové posádky lodí musí mít při jízdě na lodi na sobě záchranný prostředek – plovací vestu.
 • Je zakázané sedět za plavby na boku lodi.

Dohled nad žáky

Dohled nad žáky je činnost, kterou se vedle výchovného působení sleduje vykonávání náležitého dohledu nad nezletilými, a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí (§ 2920 a § 2921 občanského zákoníku).

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 • § 29 zákona č. 561/2004Sb, školského zákona
 • § 1-3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • § 7 vyhlášky č. 55/2005Sb, o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Sportovně turistické kurzy

 • § 11 vyhlášky č. 73/2005 Sb.
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů.

Výlety a kurzy

Organizace se řídí ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení115Průměrné hodnocení4.1
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka